Thủ tục đăng ký khuyến mại dưới hình thức bốc thăm trúng thưởng

thủ tục đăng ký khuyến mại

Tham khảo thủ tục đăng ký khuyến mại dưới hình thức bốc thăm tại link đính kèm

A. Thông báo công khai thông tin khuyến mại

Thông tin công bố công khai

Theo khoản 1 Điều 97 Luật Thương mại 2005, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây:

– Tên của hoạt động khuyến mại;

– Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

– Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

– Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

Ngoài ra, đối với hình thức bốc thăm trúng thưởng, thương nhân còn phải thông báo công khai về loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng (điểm d, khoản 2 Điều 97 Luật Thương mại 2005).

Cách thức thông báo

Theo Điều 98 Luật Thương mại 2005, việc thông báo khuyến mại được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây:

(a) Đối với hàng hóa:

– Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;

– Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa;

– Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

(b) Đối với dịch vụ:

– Tại địa điểm cung ứng dịch vụ;

– Cách thức khác nhưng phải được cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó được cung ứng.

Đăng ký hoạt động khuyến mại dưới hình thức bốc thăm trúng thưởng

Theo quy định tại Điều 13 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP, đối với hình thức bốc thăm trúng thưởng, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Hồ sơ, nội dung và cách thức đăng ký hoạt động khuyến mại

(a) Hồ sơ và nội dung đăng ký đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP.

(b) Cách thức nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại (khoản 3 Điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP): 

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

-Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Cơ quan giải quyết và thời gian xử lý

(a) Cơ quan giải quyết (khoản 2 Điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP):

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

– Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

(b) Thời gian xử lý (khoản 6 Điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP):

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

C. Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại

Công bố kết quả, trao thưởng

Theo Điều 101 Luật Thương mại 2005, sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. 

Ngoài ra, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bốc thăm trúng thưởng có trách nhiệm thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân (nếu có website). Nội dung thông tin phải thông báo công khai được quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 81/2018/ND-CP.

Trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại dưới hình thức bốc thăm trúng thưởng, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại (khoản 1 Điều 21 Nghị định 81/2018/ND-CP).

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại dưới hình thức bốc thăm trúng thưởng, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại (điểm a, khoản 2 Điều 21 Nghị định 81/2018/ND-CP).

D. Trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng

Theo khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại 2005, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

Theo điểm a, khoản 2 Điều 21 Nghị định 81/2018/ND-CP về việc trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước: 

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp. Các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại phải được thương nhân lưu trữ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Với nhiều kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan nhà nước, LMP có thể hỗ trợ thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, đội ngũ luật sư tận tình chuyên nghiệp, khách hàng không phải ký hồ sơ nhiều lần hay thực hiện sai thủ tục, đăng ký không đúng thời hạn do không nắm rõ quy định pháp luật hay xác định sai cơ quan có thẩm quyền xử lý. Như vậy, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian để tập trung hoạt động kinh doanh mà không phải “đau đầu” vì các thủ tục phức tạp, quy định không rõ ràng của văn bản pháp luật nữa.

Lưu ý: Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050