Phạm Quang Linh

linh.pham@lmp-lawyers.com 

Trợ lý luật sư

Linh là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Đại học Kinh tế – Luật.

Trong quá trình học tập, Linh đã có nhiều thành tích về nghiên cứu khoa học cũng như thường xuyên nhận được học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích học tập tốt. 

Từ tháng 11 năm 2021, Linh trở thành trợ lý luật sư của LMP Lawyers. Tại LMP Lawyers, Linh hỗ trợ các luật sư của chúng tôi thực hiện các tư vấn pháp lý bằng kiến thức và kỹ năng của mình.

Học vấn

Cử nhân Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, năm 2021

Ngôn ngữ 

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050