Lao động

LMP Lawyers tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan tới chính sách lao động, người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong quá trình giao kết, tuyển dụng, làm việc với nhân viên.

Các luật sư của chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về pháp luật lao động và các khuynh hướng trong quản lý nguồn nhân lực. 

Chúng tôi tư vấn tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, kể cả các vấn đề tranh chấp và không tranh chấp, trong đó đặc biệt tập trung vào việc tuân thủ pháp luật lao động và các khía cạnh về người lao động.

Chúng tôi đưa ra các tư vấn pháp lý chuyên sâu cũng như đề xuất những giải pháp hiệu quả trong các giao dịch quan trọng của doanh nghiệp về lao động, chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, việc tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng và đàm phán những điều khoản hạn chế, các quan hệ lao động và công đoàn. 

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giải quyết các tranh chấp lao động.

Các khách hàng tiêu biểu

Những vụ việc nổi bật

  • Tư vấn cho một công ty khoa học thần kinh về cơ cấu công ty cũng như soạn thảo các tài liệu phục vụ hoạt động và lao động như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, v.v.
  • Tư vấn cho công ty trong việc đàm phán và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên kinh doanh khi vi phạm hợp đồng lao động.
  • Tư vấn cho các doanh nghiệp về chính sách lao động, làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.
  • Tư vấn chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động chủ chốt.
  • Đại diện cho một công ty về công nghệ tài chính trong một tranh chấp với người lao động.
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050