Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tham khảo thêm chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

A. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Đối tượng được hỗ trợ

(a) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021

Không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

(b) NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu 

Không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hỗ trợ

Căn cứ tính mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

3. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ một lần bằng tiền dựa trên thời gian đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 

(a) Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. 

(b) Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người. 

(c) Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người. 

(d) Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người. 

(e) Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người. 

(f) Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người. 

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

4. Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bị ảnh hưởng dịch Covid-19 như sau: 

(a) Cơ quan BHXH lập danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ gửi người sử dụng lao động để người lao động xác nhận thông tin nhận hỗ trợ.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải gửi xong danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin người thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh. 

(b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động rà soát danh sách do cơ quan bảo hiểm gửi đến. Sau đó, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện danh sách kèm theo hồ sơ theo quy định, gửi cơ quan BHXH. 

(c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động…

5. Với người lao động đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiện theo thủ tục sau: 

(a) Người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện nơi muốn nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 chậm nhất đến ngày 20/12/2021. 

(b) Cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, chậm nhất đến ngày 20/12/2021 phải hoàn thành.

B. Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

1. Đối tượng được hỗ trợ

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021

Không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

2. Giảm mức đóng và thời gian thực hiện

(a) Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(b) Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

(c) Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Lưu ý: Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050