Công ty ký hợp đồng lao động 6 tháng với người lao động

Tham khảo công ty có thể ký hợp đồng lao động 6 tháng với người lao động không tại link đính kèm

Theo Điều 20.1 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/1/2021) quy định: 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  1. a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  2. b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định này, hiện nay chỉ còn hai loại hợp đồng là: (i) hợp đồng không xác định thời hạn và (ii) hợp đồng xác định thời hạn với thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Bộ luật Lao động 2019 đã không còn quy định về loại hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng cũng như các trường hợp không được ký kết hợp đồng lao động mùa vụ. 

Căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019 thì hiện nay chưa quy định rõ thời hạn tối thiểu đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là bao lâu. Vì vậy, người sử dụng lao động và người lao động có thể ký kết hợp đồng lao động với thời hạn hợp đồng là 6 tháng.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 13 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: “1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể tự do thỏa thuận với nhau về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với nhau về thời hạn hợp đồng lao động khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Tuy nhiên trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn nói chung và hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng nói riêng, người sử dụng lao động và người lao động cần lưu ý rằng:

Thứ nhất, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động này hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Thứ hai, nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thứ ba, trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Lưu ý: Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050